ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η "Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων" που εδρεύει στη Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, 118 55, Αθήνα (εφ εξής "Διοργανώτρια") διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της σελίδας της στο Facebook  (https://www.facebook.com/SuzukiAutoGR/), με τους ακόλουθους όρους των οποίων οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται αμέσως μετά από τους παρόντες. Επιπλέον, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων θα είναι στη διάθεση καθώς είναι αναρτημένοι στο site της Suzuki (www.suzuki.gr/auto)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια εταιρεία, σε εταιρίες συνεργάτες της Διοργανώτριας, όσοι έχουν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση από τη Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 22 Αυγούστου και ώρα 10:00 μέχρι και τις 31 Αυγούστου και ώρα 23:59 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.. Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ηλεκτρονική κλήρωση μέσω πλατφόρμας κλήρωσης νικητών, με την οποία διασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής και η αδυναμία παρέμβασης ανθρώπινου παράγοντα στα γραφεία της εταιρείας συνεργάτη με την επωνυμία «AIA RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «AIA RELATE A.E.» που βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας 4, στην Αθήνα, την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο συμμετέχων να κάνει like στη σελίδα Suzuki Hellas στο Facebook (https://www.facebook.com/SuzukiAutoGR/), share το post του διαγωνισμού,να συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, email) να γράψει ένα σχόλιο, όπως ελέγχονται από το Facebook, και να συμφωνήσει με τους όρους συμμετοχής.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ (Facebook ID) κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Facebook ID θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων. Από τη κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου , (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της διοργανώτριας, από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση των συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ. Η διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων.

Οι νικητές της ως άνω κλήρωσης, θα κερδίσουν τη δωρεάν συμμετοχή τους στον αγώνα βουνού Intersport ELLINIKON Cross Country Race που θα λάβει χώρα στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου στο Ελληνικό Γορτυνίας για να τρέξουν σε μια από τις 3 διαθέσιμες διαδρομές.

Με την αποδοχή του δώρου, οι νικητές αποδέχονται αυτόματα και τους όρους συμμετοχής στον αγώνα βουνού Intersport ELLINIKON Cross Country Race

Η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει τους νικητές την ημέρα της κλήρωσης στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto καθώς και στη σελίδα της στο Facebook (υπό τη διεύθυνση  https://www.facebook.com/SuzukiAutoGR) ενώ παράλληλα θα επικοινωνήσει με τους ίδιους μέσω προσωπικών μηνυμάτων, PM & DM. Οι νικητές οφείλουν να ενημερώσουν την Διοργανώτρια κατά τον ίδιο τρόπο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών (έως 4 Σεπτεμβρίου) από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και ανακοίνωσης των ονομάτων τους, για την αποδοχή του δώρου τους και να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής του. Οι νικητές οφείλουν να αποστείλουν το ονοματεπώνυμο τους στα ελληνικά και στα λατινικά, ημερομηνία γέννησης, νούμερο μπλούζας, αριθμό κάλτσας και τη διαδρομή που θα επιλέξει για να συμμετάσχει.

Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος (τριών (3) ημερών) τα δώρα απόλλυνται και η διάθεση τους παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Η διοργανώτρια δε φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο οι νικητές δεν προσέλθουν ή δεν αποκριθούν ή προσερχόμενοι δε συμμορφώνονται µε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμα τους περί παραλαβής του δώρου απόλλυται αυτομάτως.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν εξαργυρώνονται και οι νικητές δεν μπορούν να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστά πράγματα. Η επίδειξη ταυτότητας είναι απαραίτητη για την εξαργύρωση της συμμετοχής κατά την παραλαβή του πακέτου συμμετοχής στο Intersport Ellinikon Cross Country.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικά με το διαγωνισμό (ενδεικτικά, κλήρωση, απονομή δώρου κ.λ.π.).

Παράλληλα, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας και μεταξύ άλλων συλλογής, καταχώρησης, χρήσης, διατήρησης και αποθήκευσης  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην κλήρωση. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση, με τη συμμετοχή τους, συναινούν όπως τα στοιχεία τους χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., για μελλοντική ενημέρωσή τους για προσφορές και προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 12 & 13 του Ν. 2472/1997, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης & αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω. (Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, 118 55, Αθήνα, τηλ. 210 3499000). Οι συμμετέχοντες μπορούν να προβούν ατελώς σε αίτημα επιβεβαίωσης, τροποποίησης ή διαγραφής των στοιχείων τους αν το επιθυμούν.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το «δώρο» ή, ακόμα, να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού και να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto καθώς και στην σελίδα της στο Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κλπ του διαγωνισμού, η διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν δικαιώματα της διοργανώτριας, ή και τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από το Wall, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του χρήστη.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν θεμελιώνει και δεν μπορεί να θεμελιώσει καμία αξίωση ή δικαίωμα των συμμετεχόντων και των νικητών πάνω στα εμπορικά σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

Tο Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο στο Facebook επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν εξαιτίας τυχόν νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής εντολής ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά για οποιοδήποτε λόγο εκφεύγει του οικονομικού ή τυχόν άλλου προγραμματισμού της ή σχετίζεται με τη διοργανώτρια του αγώνα εταιρεία ή αφορά αποκλειστικά στη διοργάνωση  “INTERSPORT ELLINIKON Cross Country Race ”, γεγονός που αποδέχεται ο συμμετέχοντας με την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου. 

Η Διοργανώτρια ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες εκπλήρωσης του παρόντος διαγωνισμού, λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και φροντίζει για την άμεση κάλυψη οποιουδήποτε κενού ασφαλείας. Κάθε συμμετέχων που τυχόν εντοπίζει κενό ασφαλείας, οφείλει να ενημερώσει την Διοργανώτρια σχετικά. Ο συμμετέχων, ωστόσο, κατανοεί πως δεν παρέχεται καμία εγγύηση για απόλυτη ασφάλεια.

Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Η διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Οι συμμετέχοντες κατανοούν πως για το σκοπό της κλήρωσης, η διοργανώτρια κρατά υποχρεωτικά στη διάθεσή της (τουλάχιστον) μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης αρχείο που περιλαμβάνει (τουλάχιστον) το όνομα που έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα, το email, το τηλέφωνο.

Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια συμφωνούνται με την δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό από τον συμμετέχοντα, τα Δικαστήρια της Αθήνας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Νέα

Καλώς ήρθες στην ενότητα Νέα.                                                                                                                                                                                                                         Εδώ όλη η παρέα της Suzuki ενημερώνεται για τα τελευταία νέα της μάρκας.

Ημερολόγιο
Μάρτιος 2018
month-3
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Όλα τα Νέα